ยิงธนู กีฬาพัฒนาสมอง

ยิงธนู

ยิงธนูจัดเป็นกีฬาที่ช่วยให้คุณได้ฝึกใช้สมาธิและหายใจอย่างมีระบบ เมื่อคุณหายใจเข้าออกเป็นจังหวะ ก็จะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้เป็นปกติ ส่งผลให้สมองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Archery is a sport that helps you practice meditation and breathing systematically. When you breathe in rhythm Will cause the circulatory system to function normally Resulting in more effective brain function

ข้อแนะนำก่อนการยิงธนูที่คุณควรรู้ไว้ว่า ต้องมีการวอร์มอัพร่างกาย ก่อนทุกครั้งที่จะยิงธนู เนื่องจากคันธนูและลูกดอกก็มีน้ำหนักมาก ทำให้การยิงธนูต้องใช้กาลังที่กล้ามเนื้อแขนมาก ดังนั้นหากไม่มีการเตรียมความพร้อม ให้กล้ามเนื้อก่อนยิงธนู ก็อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อทนต่อการใช้พละกำลังแรงเยอะไม่ไหว ซึ่งจะส่งผลให้กล้ามเนื้อที่แขนเกิดการอักเสบได้

Tips before archery that you should know Must have a warm up body Before every archery Because the bow and darts are heavy Making the archer use the power of the arm muscles So if there is no preparation Let the muscles before the archery It may result in the muscles unable to tolerate a lot of strength. Which will result in inflammation of the arm muscles

นอกเหนือจากนี้การยิงธนูยังช่วยเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีมากยิ่งขึ้น ด้วย เพราะการยิงธนูในแต่ละครั้ง จะต้องมีการวางท่าทางให้ถูกต้อง โดยเริ่มจากคุณต้องยืนตัวตรง หลังตรง หน้าตรง น้ำหนักตัวทิ้งลงไปที่ขาทั้งสองข้าง เท่าๆกัน จากนั้นจึงยืนบิดตัวไปด้างขวาเล็กน้อย ใช้มือขวาถือลูกศร มือซ้าย ดึงคันธนูให้ตึงให้แขนและข้อศอกต้องตั้งฉากกับลำตัว ก่อนรวบรวมสมาธิ ทั้งหมดมองไปที่เป้าและเล็งจุดกึ่งกลางของเป้าอย่างแม่นยำ ก่อนจะปล่อยธนูออกไป

In addition to this, archery also enhances the personality for you to look even better because of archery each time. Must have a proper posture Starting with you having to stand up straight in the back, straight in front of your body, leave your weight down on both legs evenly, then stand and twist to the right. Using the right hand to hold the arrow, the left hand pulls the bow to tighten the arms and elbows to be perpendicular to the body. Before gathering concentration All looking at the target and aiming at the center of the target precisely Before leaving the bow

ดังนั้น ในการยิงธนูแต่ละดอกจะช่วยให้ สมองใช้ทักษะในการคิดเรียงลำดับขั้นตอน เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้คุณมีความจำที่ดีขึ้นและช่วยป้องกันไม่ให้คุณป่วย เป็นโรคสมองฝ่อด้วย

Therefore, in each archer will help The brain uses the skills to think of sequences. More systematic This will result in better memory and help prevent you from getting sick. Is a brain disease

ยิงธนู กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com