เรามาดูกันเลย 5เรื่องของสมอง ที่สำคัญของเด็กการวัดความฉลาดของผู้ใหญ่คือการวัดไอคิว แต่สำหรับเด็กๆ แน่นอนว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าลูกฉลาดแค่ไหนแต่สมองของเด็กๆ ในช่วง 3 ปีแรก พัฒนาเร็วมากๆ 5เรื่องของสมอง และมีศักยกาพมากที่สุดแล้ว เนื่องจากสมองพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่แล้วเมื่อคุณม่มีอายุดรภ์เพียง 4 สัปดาห์

1.เด็กทุกคนเกิดมาเร็วไป

มีทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายว่า 3 เดือนแรกที่ลูกลืมดาออกมาดูโลก เทียบเท่ากับไตรมาสที่ 4 เพราะเด็กทารกแรกเกิดยังชอบให้พันตัวเหมือนตอนที่ยังอยู่ในถุงน้ำคร่ำ และตอบสนองกับเสียงต่างๆ เหมือนกับตอนที่ยังอยู่ในท้องคุณแม่ แต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและมีวัฒนธรรม การที่เด็กๆจะองคลอดออมาก่อน เพื่อให้ด็ ชินกับการล็ยงลูกจากคนไครอบคร้ที่มีหลากหลายคนแม้เด็กๆ จะถือว่าคลอดออกมาเร็วไปก็ตาม แต่ด้วยสรีระแล้ว สมองและกะโหลกของเด็กๆ ก็เป็นสิ่งที่
มหัศจรรมาก เนืองจากขนาดที่ค่อนข้งใหญ่ แต่สามกยึดหยุ่นไดีเมือต้องคลอดผ่านอังเชิงกรานของคุณแม่ นั่นก็หมายความว่าสมองของเด็กๆ ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ หรือจะเรียกได้ว่าทารกแรกเกิดนั้นเดมาพร้อมกับสมองที่ยังไม่พัฒนและอ่อนไหวต่อสั่งเราทั้งหลายนั่น

2.เด็กเกิดมาพร้อมกับเซลล์ประสาทใหม

เด็กที่ไม่มีอาการผิดปกติทางสมอง จะคลอดออกมาพร้อมกับเซลล์ประสกจำนวน 100 พันลำนเชลล์
มากกว่าเกือบ 2 ท่ของผู้ใหญ่ ทั้งที่มีขนาดสมองเล็กกว่าครึ่ง เซลล์ปรสาทจำนวนมหาศาลนี้เป็นสิ่ง
ที่สำเป็นมากต่อการรียรในช่วงขวบปีแรกของเด็ และจะพิมขึ้นเป็น 2 เก่ดอนที่เด็กๆ มีอาย 3ขวบ แต่เมื่ออายมากขึ้นชลล้ประสกที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ ส่วนเซลล์ประสาทที่อ่อนแอก็จะ
แทนที่ด้วยสารสื่อนำประสาทแทน

3.สมองจะพัฒนาเร็วที่สุด

ในช่วงระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
สมองคืออวัยวะที่เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย สมองของเด็กแรกเกิดจะมีขนาด
เล็กกว่าสมองของผู้ใหญ่ถึง 1 ใน3 และใน 90วัน สมองจะโตขึ้นเป็น 2 เท่า หรือประมาณ 55% ของ
ขนาดที่โดเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองส่วนท้าย

4.พลังงานส่วนใหญ่ที่เด็กๆ เอาไปพัฒนาสมอง

60% ของการเผาผลาญพลังงานทั้งหมด (ซึ่งส่วนไหญ่หาจากการบริโภคกลูโดส) ของเด็กๆ จะน่าไป
พัฒนาสมอง เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่ใช้พลังงานเพียง 25% เท่านั้น

5.สมองของเด็กๆ เตรียมพร้อมที่ะพูดก่อนที่จะรู้คำศัพกด้วยซ้ำ

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงดันที่ทำการเก็บข้อมูลจากเด็กอายุ 7 เดือน พบว่ามีการท่างานของ
สมองในส่วนของการพูด ก่อนที่เด็กๆ จะพูดได้เสียอีก ซึ่งหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าสมองมีการ

5เรื่องของสมอง
5 brain issues

Let’s see. 5 brain issues The most important thing for children to measure intelligence of adults is IQ. But for children Of course, we don’t know how smart children are but the brains of children in the first 3 years have developed and have the most potential. Since the brain has developed since being in the mother’s womb when you are only 4 weeks old.

1. All children are born too fast

There is a theory that explains that the first 3 months that you forget to come out to see the world Equivalent to the 4th trimester because newborn babies still like to be wrapped like when still in the amniotic sac. And respond with various sounds Like when you were still in your mother’s stomach But there is another theory that humans are animals, socially and culturally. The baby will be born beforehand to get accustomed to having a baby from many people, even children. Will be considered to be born sooner or later But with his body Children’s brain and skull Is something very strange. Due to the large size But the three become flexible when having to give birth through the mother’s pelvis That means that the children’s brain Not fully developed In other words, newborns come with brains that are not developed and sensitive to us.

2. Children born with new neurons

Children without mental disorders Will be born with 100 billion newborns of shell cells, more than almost 2 in adults, despite having a brain size smaller than half This enormous number of cells is a very important thing for children in their first year. And will print up to 2 old Don, the children have 3 years of embarrassment, but when the more embarrassed, only the strongest will remain. Weak neurons will be replaced by neurotransmitters.

3. The brain will develop as soon as possible

Between birth to 3 years old
the brain is the fastest growing organ compared to other organs in the body. The brain of a newborn baby is 1/3 smaller than the adult’s brain and In 90 days the brain will double in size or about 55% of the full size. Especially in the back brain.

4. Most of the energy that children Take it to develop the brain

60% of total energy metabolism (Which is based on Gludos consumption), children are better to develop their brain compared to adults who use only 25% of energy.

5. Children’s brain Prepare to speak before knowing vocabulary.

Research from Woingdon University, which collected data from 7-month-old children, found that there was a posture of the brain in the speech section before the children had broken up again. This evidence shows that the brain has a

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com